Conform de AVG-wetgeving die van toepassing is vanaf 25/05/2018, eerbiedigen en beschermen wij uw persoonsgegevens die wij registreren en verzamelen.

Door gebruik te maken van onze diensten, deze website en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in deze privacyverklaring, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Wij houden ons het recht voor om te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Wijze van verzamelen

Wij verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van u als bezoeker van deze website en toepassingen, als klant of als gebruiker van onze diensten.

Bepaalde persoonsgegevens worden ons door u uitdrukkelijk meegedeeld zoals o.a. bij het invullen van het contactformulier van deze website en het gebruik van sommige onderdelen van deze website, bij de aankoop van producten, bij de inschrijving voor evenementen, wedstrijden of acties, bij het aanmaken van een klantaccount. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van deze website of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen, die informatie als IP-adres, gebruikt toestel, gebruik van deze site of toepassing, taal en type van de browser, enz. registreren.

Deze website maakt gebruik van foto’s. Deze foto’s zijn een illustratie van onze activiteit(en) of evenement(en) en hieraan zijn geen persoonsgegevens gekoppeld. Door het feit dat u zich niet heeft verzet tegen het nemen van deze foto’s verklaart u zich ondubbelzinnig akkoord om deze foto’s te publiceren op deze website. Deze foto’s zijn niet-gerichte sfeerbeelden en derhalve kan geen privacybelang ingeroepen worden. Niettemin kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u worden gebruikt. U kan dan schriftelijk vragen om de betrokken foto’s te verwijderen. Zie verder.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en bewaard en wij nemen de gepaste veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw gegevens door ongeoorloofd gebruik te beperken. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Gebruik en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt binnen onze organisatie en worden verder niet aan derden doorgegeven, behoudens uw uitdrukkelijk akkoord.

In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij wel worden verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en/of op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheidsinstanties mee te delen.

Wij gebruiken uw gegevens voor het beheer van onze klanten- en/of ledenadministratie, voor het verlenen van onze diensten, voor het registreren van uw inschrijvingen voor onze evenementen, wedstrijden of acties, en om uw aanvragen om informatie te kunnen beantwoorden.

Uw gegevens worden nooit definitief verwijderd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website (of hernieuwd bezoek na het wissen van cookies) worden opgeslagen op het elektronisch apparaat van de bezoeker. Via de browserinstellingen kan de bezoeker de installatie van cookies weigeren of op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen. Cookies worden, afhankelijk van het soort cookie, gedurende een bepaalde tijd bewaard, meestal 13 à 26 maanden.

Er kunnen drie soorten cookies worden onderscheiden:

 • Functionele en essentiële cookies zijn noodzakelijk en dienen om de website te laten functioneren en om de gebruikservaring van de bezoeker te behouden of te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en er is derhalve geen toestemming van de bezoeker vereist.
 • Analytische cookies brengen het algemeen gebruik van de website in kaart en verzamelen anoniem gegevens waarmee statistieken kunnen gemaakt worden. Ze dienen om website beheerders een beter inzicht te geven in het functioneren van de website en het surfgedrag van de bezoekers, zodat de website en de dienstverlening kan verbeterd worden.
  Deze website kan:
  a. ofwel analytische cookies van MS Clarity gebruiken. Vermits deze gegevens anoniem verzameld worden, dus niet persoonsgebonden zijn en niet gedeeld worden met derden, is de toestemming van de bezoeker niet vereist.
  b. ofwel geen analytische cookies gebruiken.
  >>> Op dit ogenblik worden er geen analytische cookies gebruikt.
 • Marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden zoals o.a. het tonen van individueel relevante advertenties. Hiervoor wordt persoonsgebonden informatie verzameld teneinde een profiel op te bouwen. Deze cookies kunnen ook gedeeld worden met derde partijen.
  >>> Deze website gebruikt geen marketing cookies.

Bij gebruik van analytische en/of marketing cookies wordt bij het eerste bezoek aan deze website (of hernieuwd bezoek na het wissen van cookies) ter informatie een cookiebanner getoond. Deze cookiebanner blokkeert de analytische en/of marketing cookies tot de bezoeker toestemming geeft. De keuze van de bezoeker om cookies toe te staan of te weigeren wordt 365 dagen bewaard of tot het wissen van de cookies.

Andere websites

Voor het gebruiksgemak van onze bezoekers kan deze website onder meer links (automatische koppelingen) aanbieden naar externe internetpagina's. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van externe internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website en wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Als u een koppeling naar één van deze bestemmingen volgt, let er dan op dat die websites hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid hebben. Als u zich op die websites bevindt, moet u zich houden aan die beleidsregels, en moet u zich daarom ook ervan op de hoogte stellen voordat u enige persoonlijke gegevens naar die websites verstuurt.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

Overeenkomstig de AVG-wetgeving heeft u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens.

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, behoudens herhaalde verzoeken, al uw persoonlijke gegevens uit onze database in te zien, aan te passen of te verwijderen, door ons een bericht te sturen met het contactformulier samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die ontstaan in verband met deze privacyverklaring, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter onder toepassing van het Belgisch Recht.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur ons dan een bericht met het contactformulier.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.